WordPress có hai loại nội dung là bài viết và trang.
Bài viết (Posts) là một phần thông tin được cập nhật thường xuyên. Nó cung cấp các tin tức và blog mới.
Trang (Pages) là một phần sẽ không cập nhật trong một khoảng thời gian nhất định nếu bạn tạo một lần như trang chủ, thông tin công ty, biểu mẫu đầu vào, v.v.
Màn hình chỉnh sửa của bài viết và trang cố định đều rất giống nhau. Hãy cẩn thận không tạo hoặc chỉnh sửa trang cố định khi bạn tạo blog.


Mục lục