Các font chữ tiếng Việt có thể sử dụng cho thiết kế WEB và thiết kế đồ hoạ

Gần đây, chất lượng của thiết kế đồ hoạ ở Việt Nam ngày càng tăng, nhưng một trong những yếu tố là do sự tăng lên của số lượng font chữ tiếng Việt. Trước đây chúng ta chỉ có thể sử dụng font Arial, Times, Myriad, nhưng hiện tại đã có rất nhiều font khác cũng hỗ trợ tiếng Việt.

Các font chữ tiếng Việt miễn phí

Dưới đây là các font chữ tiếng Việt miễn phí. Click download để tải font về máy.

Alegraya

fl-720-34-333333.png
Download

Andika

fl-720-34-333333.png
Download

Arimo

fl-720-34-333333.png
Download

Asap

fl-720-34-333333.png
Download

Azoft

fl-720-34-333333.png
Download

Baloo

fl-720-34-333333.png
Download

Bungee

fl-720-34-333333.png
Download

Caudex

fl-720-34-333333.png
Download

Charis

fl-720-34-333333.png
Download

Clear Sans

fl-720-34-333333.png
Download

Coiny

fl-720-34-333333.png
Download

Cormorant

fl-720-34-333333.png
Download

Cousine

fl-720-34-333333.png
Download

Crimson


Download

Dehuti

fl-720-34-333333.png
Download

DejaVu Sans

fl-720-34-333333.png
Download

Deja Vu Serif


Download

Droid Sans


Download

Droid Sans Mono


Download

Droid Seif


Download

EB Garamond


Download

Fira Sans


Download

Fira Sans Compressed


Download

Gentium Basic


Download

Heuristica


Download

Judson


Download

Junicode


Download

Jura


Download

Kanit


Download

Kuro


Download

Lalezar


Download

Latin Modern Mono


Download

Latin Modern Roman


Download

Latin Modern Sans


Download

Lato


Download

Linux Biolinum


Download

Loew


Download

Mitr


Download

Modum


Download

Montserrat


Download

NotCourierSans


Download

Noticia Text


Download

Noto Mono


Download

Noto Sans


Download

Noto Serif


Download

Open Sans


Download

Open Sans Condensed


Download

Roboto


Download

Roboto 2014


Download

Roboto Slab


Download

Font tiếng Việt của Google

Google cũng cung cấp những font tiếng Việt. Trong quá khứ, chỉ có rất ít loại. Nhưng gần đây, số lượng font chữ tiếng Việt ngày càng tăng. Từ khi font chữ Google được sử dụng như Web font, bạn có thể sử dụng nó trong việc thiết kế website tiếng Việt.

Link download font tiếng Việt Google

 • Roboto
 • Encode Sans Expanded
 • Open Sans
 • Roboto Condensed
 • Oswald
 • Montserrat

 • Source Sans Pro
 • Panglin
 • Roboto Slab
 • Open Sans Condensed
 • Lora
 • Asap Condensed

 • Noto Sans
 • Arimo
 • Muli
 • Inconsolata
 • Noto Serif
 • Anton

 • Nunito
 • Josefin Sans
 • Cabin
 • Roboto Mono
 • Fira Sans
 • Lobster

 • Yanone Kaffeesatz
 • Quicksand
 • Asap
 • Pacifico
 • Verela Round
 • Play

 • Dancing Script
 • Francois One
 • Maven Pro
 • Cuprum
 • Exo
 • Kanit

 • EB Garamond
 • Amatic SC
 • Vollkorn
 • Rokkitt
 • Comfortaa
 • Manuale

 • Alegreya Sans
 • Old Standard TT
 • Cabin Condensed
 • Noticia Text
 • Nunito Sans
 • Cormorant Garamond

 • Tinos
 • Philosopher
 • Alfa Slab One
 • Saira Condensed
 • Saira
 • Saira Extra Condensed

 • Saira Semi Condensed
 • Faustina
 • Jura
 • Prompt
 • VT323
 • Sedgwick Ave

 • Sedgwick Ave Display
 • B angers
 • Paytone One
 • Bevan
 • Patrick Hand
 • Fira Sans Condensed

 • Alegreya Sans SC
 • Sigmar One
 • Prata
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Arima Madurai
 • Spectral

 • Cousine
 • Montserrat Alternates
 • Arsenal
 • Baloo Bhaijaan
 • Space Mono
 • Ltim

 • Lalezar
 • Pridi
 • Trirong
 • Patrick Hand SC
 • Bungee Inline
 • Archivo

 • Andika
 • Baloo
 • Yeseva One
 • Taviraj
 • Baloo Paaji
 • Judson

 • Cormorant
 • Encode Sans Condensed
 • Mitr
 • Athiti
 • Baloo Bhaina
 • Podkova

 • Bungee
 • Maitree
 • Sriracha
 • Bungee Shade
 • David Libre
 • Encode Sans

 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Chonburi
 • Baloo Tamma
 • Lemonada
 • Pattaya

 • Cormorant Infant
 • Baloo Chettan
 • Cormorant SC
 • Baloo Thambi
 • Farsan
 • Bungee Outline

 • Cormorant Upright
 • Baloo Bhai
 • Cormorant Unicase
 • Coiny
 • Bungee Hairline
 • Baloo Da

 • Baloo Tammudu

 

Tổng kết

Google font có số lượng tăng liên tục. Chúng tôi gợi ý nên thường xuyên kiểm tra Google font.

Tags:

©2018 Bridge System Co., Ltd.

Bridge System Co., Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?