Theo dõi lượng truy cập bài viết cho từng tác giả trong trang web là gì?

Khi bạn là người quản lý một trang web, mà trong đó có nhiều bài viết do nhiều thành viên tạo ra. Bạn cần biết tác giả nào có nhiều lượng truy cập nhất, từ đó có thể đánh giá được đâu là tác giả có những bài viết tốt hơn cho trang web của bạn. Google Analytics sẽ giúp bạn làm điều đó dễ dàng với custom dimensions.

Cài đặt báo cáo Google Analytics

Tạo custom dimensions

Đầu tiên chúng ta vào phần Admin của Google Analytics. Chọn Custom Definitions > Custom Dimensions. Tạo một custom dimension mới và đặt tên là “Author”.

Bạn cần lưu lại giá trị index của custom dimension để sử dụng cho bước tiếp theo. Trong trường hợp này , “Author” ứng với dimension1.

Chèn tracking code vào trang web

Sau khi đã tạo custom dimension trong Google Analytics, bây giờ chúng ta sẽ chèn đoạn script tracking vào header của trang web, hoặc bạn là người đang sử dụng wordpress thì chúng ta sẽ chèn đoạn code sau vào file function của theme wordpress.

//Google Universal Analytics
function google_analytics() { ?>
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘YOUR ANALYTICS PROPERTY ID HERE’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’, ‘<?php the_author(); ?>’);
</script>
<?php }
add_action (‘wp_head’, ‘google_analytics’);

Tạo báo cáo Author trên Google Analytics

Để xem báo cáo có tên Author chúng ta vào Google Analytics: Behavior->Site Content->All Pages. Chọn secondary dimension.

Và đây là kết quả:

Bạn cũng có thể tạo một custom report để xem báo cáo pageviews cho từng tác giả.

Tại giao diện Google Analytics: Chọn Customisation->Custom Report-> New Custom Report.