Khi thiết kế một trang web WordPress, tùy chỉnh được thực hiện trên child theme. Nếu bạn tùy chỉnh trực tiếp trên theme gốc, bạn sẽ mất nội dung được tùy chỉnh khi cập nhật theme.

Cách tạo child theme thông thường

1. Tạo child thư mục child theme

Tạo một thư mục mới trong thư mục Wp-content / themes /. Giữ tên thư mục như “tên theme gốc – child”.

2. Tạo style.css

Tạo style.css trong thư mục child theme với nội dung như sau.

 /*
Theme Name: visual-composer-starter-child
Description:
Author: My Name
Template: visual-composer-starter

(optional values you can add: Theme URI, Author URI, Version, License, License URI, Tags, Text Domain)
*/

Tại Theme name điền tên thư mục child theme
Tại Template điền tên của thư mục theme gốc
Hãy cẩn thận khi điền vì nếu bạn viết sai chính tả css sẽ không hoạt động chính xác.

3. Tạo function.php

Tạo function.php trong thư mục child theme với nội dung sau.

 

/*<?php
//
// Recommended way to include parent theme styles.
// (Please see http://codex.wordpress.org/Child_Themes#How_to_Create_a_Child_Theme)
//
add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘theme_enqueue_styles’ );
function theme_enqueue_styles() {
wp_enqueue_style( ‘parent-style’, get_template_directory_uri() . ‘/style.css’ );
wp_enqueue_style( ‘child-style’,
get_stylesheet_directory_uri() . ‘/style.css’,
array(‘parent-style’)
);
}
//
// Your code goes below
//

4. Kích hoạt child theme

Chọn Dashboard>Appearance>Themes để kich hoạt child theme

One Click Child Theme

One Click Child Theme là tên của plug-in giúp bạn thực hiện tất cả các bước trên với một cú click chuột.

Khi cái đặt plugin và chọn theme gốc, nút Child Theme sẽ hiển thị tại gọc dưới của theme.

Bạn chỉ cần nhấn vào nút này để tạo child theme một cách tự động.

Bạn có thể sao chép tập tin từ theme gốc

Cấu trúc tập tin của One Click Child Theme là cấu trúc tập tin tối thiểu chỉ với style.css và function.php.
One Click Child Theme cũng có thể sao chép các tập tin khác từ theme gốc sang child theme.

Sau khi tạo child theme, bạn vẫn có thể sử dụng bình thường kể cả khi xoá plugin

Tôi muốn giảm số lượng cài đặt plugin càng nhiều càng tốt. Khi bạn tạo child theme bằng cách sử dụng One Click Child Theme, bạn vẫn có thể sử dụng child theme ngay cả khi bạn xóa plugin.
Bạn có thể tiết kiệm rất thời gian so với tạo child theme theo cách thủ công, và bạn cũng có thể tránh các lỗi sao chép.