SYSTEM INTEGRATION

Tự động hóa doanh nghiệp · Tích hợp hệ thống

Chìa khóa để kinh doanh thành công ở nước ngoài là tự động hóa và tích hợp các hệ thống doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thúc đẩy điện toán đám mây và tự động hóa các hoạt động: từ kế toán, bán hàng, quản lý khách hàng đến trang WEB bằng cách liên kết hệ thống đám mây với API.

Chìa khóa để kinh doanh thành công ở nước ngoài là tự động hóa và tích hợp các hệ thống doanh nghiệp.

Liên kết với các hệ thống đám mây trên toàn thế giới

Chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà quản lý API được phát hành trên toàn thế giới bao gồm cả Google để tự động hóa các hoạt động kinh doanh.

Từ quản lý rời rạc đến quản lý có hệ thống

Bằng cách tiêu chuẩn hóa và hệ thống hóa các hoạt động, chúng ta có thể thoát khỏi sự quản lý lẻ tẻ và sở hữu sự quản lý hợp lý.

Từ sở hữu đến sử dụng

Hệ thống kinh doanh không còn thay đổi từ thời kỳ tự phát triển đến thời đại sử dụng. Một hệ thống đám mây dựa trên lý thuyết quản lý hiện đại có sẵn từ hàng chục đô la/tháng.

Nội dung các dịch vụ

Khảo sát và thiết kế quy trình làm việc

Chúng tôi tiến hành điều tra kinh doanh, lắng nghe, thiết lập quy trình làm việc, lựa chọn hệ thống điện toán đám mây và lập ngân sách.

Giới thiệu hệ thống / Hợp tác API

Chúng tôi sẽ tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống đám mây với API, tích hợp dữ liệu trực tuyến và tự động hóa các hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ hoạt động

Nhằm giới thiệu hệ thống hoạt động mượt mà, chúng tôi cung cấp hướng dẫn, giới thiệu đào tạo và hỗ trợ hoạt động.

Các ví dụ về Tự động hoá doanh nghiệp

Kế toán tài chính

QuickBooks
XERO
Float
FATHOM

Tiếp thị・CRM

HubSpot
PROSPERWORKS
Zendesk
Freshdesk
Zoho CRM
LiveChat
MailChimp
Typeform

Cơ sở dữ liệu

Airtable

Quản lý dự án

asana
Trello
Wrike
Teamwork
Process.st
monday
PODIO
Paper

Quản lý hồ sơ

Dropbox
box
Google Drive

Giao tiếp

slack
Hangouts

Tự động hoá

Zapier
IFTTT
autopilot

Quản lý KPI

Klipfolio
Cyfe
Nightwatch
VIVALDI

SOP

pipefy