Theo Công văn Số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính gửi cho Hội kiểm toán Việt Nam:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-13675-BTC-CST-nam-2013-thoi-diem-phat-hanh-hoa-don-dich-vu-212037.aspx

Như vậy:

Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.