Chat with us, powered by LiveChat

5 phút chuẩn bị để phát triển trang WordPress một cách hoàn hảo nhất

Trong vô số các dự án (Project) đang được phát triển trên nền tảng WordPress, có 3 sites (3 trang) có thể được phát triển nhanh chóng theo từng tuần. Trước khi phát triển một trang WordPress, việc đầu tiên cần làm là cài đặt WordPress trên máy chủ địa phương (local server) hoặc máy chủ phát triển (development server), nhưng cần lưu ý rằng việc cài đặt WordPress cũng tốn khá nhiều thời gian.

Các hạng mục cần làm khi phát triển trang WordPress

Tại Bridge System (Hệ Thống Bắc Cầu), để phát triển trang WordPress một cách dễ dàng và hoàn hảo, chúng tôi thường làm theo các hạng mục (checklist) sau:

Set up domain (Thiết lập tên miền)

https setting(Thiết lập https)

Install WordPress(Cài đặt WordPress)

Install Theme (Cài đặt theme)

Install Pagebuilder(Cài đặt Page Builder – Có thể sử dụng Elementor hoặc một số Page Builder thông dụng khác)

Create Child Theme(Khởi tạo và cài đặt theme con)

Set static home page(Thiết lập Trang chủ tĩnh)

Change permalink setting to Post name(Thay đổi cài đặt permalink tới Post name)

Install plugins(Cài đặt Plug-in)

Change timezone setting(Thay đổi cài đặt múi giờ)

Set Tagline(Cài đặt Tagline)

Create pages(Tạo trang trắng)

Menu Setting(Thiết lập mẹnu)

Favicon Setting(Thiết lập Favicon)

Header(Thiết lập Header)

Footer(Thiết lập Footer)

Color Scheme(Thiết lập dải màu)

Font Setting(Thiết lập font chữ)

Globa CSS Setting(Thiết lập Global CSS)

Để hoàn thành các hạng mục công việc trên thì cần khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Chỉ cần bỏ ra 5 phút với All in one WP Migration

Thông thường chúng ta cần bỏ ra ít nhất 2 tiếng đồng hồ cho  việc thành checklist trên để phát triển trang WordPress. Tuy nhiên, khi sau tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy giải pháp rút ngắn rất nhiều thời gian với All in one WP Migration nhằm xuất các trang WEB đã hoàn thiện. 

Sau khi cài đặt trang WEB, việc sao lưu ngay trước khi nhập nội dung và thiết kế từng trang là vô cùng cần thiết. Khi phát triển 1 trang mới, trước tiên hãy cài đặt All in one WP Migration và khôi phục lại những backup file (tệp sao lưu). Sau khi thực hiện xong thì chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn phát triển (Develop) ngay lập tức.

Ngoài ra, nếu chúng ta cập nhật back-up file (tệp sao lưu) của mình cùng với những lần cập nhật plugin/plug-in, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều gian để cập nhật.

Phương pháp này được khuyến khích cho những ai cần phát triển nhiều trang WordPress.

©2019 Bridge System Co., Ltd.

Bridge System Co., Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?