Trong vô số các dự án (Project) đang được phát triển trên nền tảng WordPress, có 3 sites (3 trang) có thể được phát triển nhanh chóng theo từng tuần. Trước khi phát triển một trang WordPress, việc đầu tiên cần làm là cài đặt WordPress trên máy chủ địa phương (local server) hoặc máy chủ phát triển (development server), nhưng cần lưu ý rằng việc cài đặt WordPress cũng tốn khá nhiều thời gian.

Các hạng mục cần làm khi phát triển trang WordPress

Tại Bridge System (Hệ Thống Bắc Cầu), để phát triển trang WordPress một cách dễ dàng và hoàn hảo, chúng tôi thường làm theo các hạng mục (checklist) sau:

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Set up domain (Thiết lập tên miền)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]https setting(Thiết lập https)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Install WordPress(Cài đặt WordPress)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Install Theme (Cài đặt theme)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Install Pagebuilder(Cài đặt Page Builder – Có thể sử dụng Elementor hoặc một số Page Builder thông dụng khác)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Create Child Theme(Khởi tạo và cài đặt theme con)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Set static home page(Thiết lập Trang chủ tĩnh)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Change permalink setting to Post name(Thay đổi cài đặt permalink tới Post name)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Install plugins(Cài đặt Plug-in)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Change timezone setting(Thay đổi cài đặt múi giờ)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Set Tagline(Cài đặt Tagline)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Create pages(Tạo trang trắng)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Menu Setting(Thiết lập mẹnu)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Favicon Setting(Thiết lập Favicon)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Header(Thiết lập Header)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Footer(Thiết lập Footer)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Color Scheme(Thiết lập dải màu)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Font Setting(Thiết lập font chữ)

[kleo_icon icon=”check” icon_size=”12″]Globa CSS Setting(Thiết lập Global CSS)

Để hoàn thành các hạng mục công việc trên thì cần khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Chỉ cần bỏ ra 5 phút với All in one WP Migration

Thông thường chúng ta cần bỏ ra ít nhất 2 tiếng đồng hồ cho  việc thành checklist trên để phát triển trang WordPress. Tuy nhiên, khi sau tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy giải pháp rút ngắn rất nhiều thời gian với All in one WP Migration nhằm xuất các trang WEB đã hoàn thiện. 

Sau khi cài đặt trang WEB, việc sao lưu ngay trước khi nhập nội dung và thiết kế từng trang là vô cùng cần thiết. Khi phát triển 1 trang mới, trước tiên hãy cài đặt All in one WP Migration và khôi phục lại những backup file (tệp sao lưu). Sau khi thực hiện xong thì chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn phát triển (Develop) ngay lập tức.

Ngoài ra, nếu chúng ta cập nhật back-up file (tệp sao lưu) của mình cùng với những lần cập nhật plugin/plug-in, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều gian để cập nhật.

Phương pháp này được khuyến khích cho những ai cần phát triển nhiều trang WordPress.