Plugin tạo child theme chỉ với one-click

Khi thiết kế một trang web WordPress, tùy chỉnh được thực hiện trên child theme. Nếu bạn tùy chỉnh trực tiếp trên theme gốc, bạn sẽ mất nội dung được tùy chỉnh khi cập nhật theme.

Tùy chỉnh trang WordPress để tạo chủ đề con

Khi bạn thiết kế trang WordPress, chúng ta có thể dễ dàng cài đặt và chỉnh sửa chủ đề. Các tệp PHP khác nhau được đính kèm trong chủ đề và các tệp PHP này phải được chỉnh sửa để phù hợp với trang web WordPress. Thế nào là chủ đề mẹ và chủ đề […]

Easy Appointments, plugin tạo form đặt cuộc hẹn dành cho WordPress

Giới thiệu Plugin Easy Appointments cung cấp hệ thống đặt cuộc hẹn vào trang web WordPress của bạn và quản lý các cuộc hẹn dễ dàng. Quản lý thời gian linh hoạt. Có thể thêm nhiều vị trí, dịch vụ và công nhân. Tự động gửi email sau cho khác hàng và nhân viên sau […]