Về vấn đề đặt cọc và xuất hoá đơn đỏ

Theo Công văn Số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính gửi cho Hội kiểm toán Việt Nam: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-13675-BTC-CST-nam-2013-thoi-diem-phat-hanh-hoa-don-dich-vu-212037.aspx Như vậy: Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu […]