Khi phát triển một trang WEB với Woocommerce, bạn có thể đăng ký một trang sản phẩm.

Tựa đề và chi tiết

Chúng tôi đặt tên sản phẩm trong tiêu đề và tóm tắt sản phẩm ở phần chi tiết.


Dữ liệu sản phẩm

Đăng ký thông tin thuộc tính sản phẩm trong Dữ liệu sản phẩm.


Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh chính của sản phẩm được đăng ký

Thư viện sản phẩm

Đăng ký hình ảnh chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm


Mục lục