Các bước để tạo Call to Action

Bằng cách trang bị những phương thức để nhận phản hồi từ người đọc, hiệu quả của website có thể được chứng minh hoàn toàn.