Sự phát triển mạnh mẽ và tầm quan trọng của Web content

Nội dung (web content) đăng trên website nên là ” Những thông tin liên quan tới khách hàng và quan trọng đối với khách hàng”. Việc cung cấp những thông tin khách hàng muốn biết và để khách hàng tự quyết định là rất quan trọng.